مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

چرا ورزش نمی کنیم ؟

ما برای خوشبختی آفریده شده ایم . شادابی ، سرزندگی ، خوشبختی حق ماست خداوند همه عوامل و لوازم خوشبختی را در اختیارمان قرار داده . از آنچه داریم خوب استفاده می کنیم تا به آنچه نداریم برسیم .

چشمهایت چند ؟

آیا تا کنون فــــکر کرده ایم که ما چند می ارزیم ؟ بدنمان چند می ارزد ؟ چشمهایمان چقدر ارزش دارد ؟

من خوشبختم .

  خدا مرا دوست دارد . خدا بیش از هرکس مرا دوست دارد . او همیشه با من است . او همیشه به یاد من است .

چرا خوشبخت نباشیم ! ؟ ۲

  گر تو را از غیب چشمی باز شد                     با تو ذرات جهان هم راز شد نطق آب و نطق خاک و نطق گِل                    هست محسوس حواس اهل دل جمله ی ذرات عالم در نهان                          با تو می گویند روزان و شبان ما سمیعیم و بصیریم و هشیم                          با شما نامحرمان ما خامشیم