مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

مشفقون

moshfegh

یکی از صفات انسان های شایسته این است که از عذاب پروردگار بیمناکند . و این بیم و ترس با کلمه ( مشفقون ) آمده است . مشفقون را این گونه معنی کرده اند : نگرانها – دلواپسان (کلمه مشفقون جمع اسم فاعل از باب افعال است ، و اشفاق به معناي نوعي ترس است […]