مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

چهل قاعده شمس(ده قاعده آخر)

a9

قاعده سی و یکم
برای نزدیک شدن به حق باید قلبی مثل مخمل داشت .هر انسانی به شکلی نرم شدن را فرا می گیرد.بعضی ها حادثه ای را پشت سر می گذراند، بعضی ها مرضی کشنده را ، بعضی ها درد فراق می کشند،بعضی ها درد از دست دادن مال …..همگی بلاهای ناگهانی را پشت سر می گذاریم ،بلاهایی که فرصتی فراهم می آورند برای نرم کردن سختی های قلب.بعضی هایمان حکمت این بلایا را درک می کنیم ونرم می شویم،بعضی هایمان اما افسوس که سخت تر از پیش می شویم .
قاعده سی و دوم
همه پرده های میانتان را یکی یکی بردار تا بتوانی با عشقی خالص به خدا بپیوندی.قواعدی داشته باش .اما از قواعدت برای راندن دیگران با داوری درباره شان استفاده نکن . به ویژه از بت ها بپرهیز ، ای دوست .ومراقب باش از راستی هایت بت نسازی! ایمانت بزرگ باشد ،اما با ایمانت در پی بزرگی مباش !
قاعده سی و سوم
در این دنیا که همه می کوشند چیزی شوند ، تو “هیچ “مشو .مقصدت فنا باشد .انسان باید مثل گلدان باشد .همان طور که در گلدان نه شکل ظاهر ،بلکه خلا درون مهم است .در آنان نیز نه ظن منیت ، بلکه معرفت هیچ بودن  اهمیت  دارد .
قاعده سی و چهارم
تسلیم شدن در برابر حق نه ضعف است نه انفعال .برعکس چنین تسلیم شدنی قوی شدن است به حد اعلی .انسان تسلیم شده سرگردانی در میان موج ها و گرداب ها را رها میکند و در سرزمینی امن زندگی میکند .
قاعده سی و پنجم
دراین زندگی فقط با تضادهاست که میتوانیم پیش برویم.مومن با منکر درونش آشنا شود،ملحد با مومن درونش.شخص تا هنگامی که به مرتبه انسان کامل برسد ،پله، پله پیش میرود.و فقط تا حدی که تضادها را پذیرفته، بالغ میشود.
قاعده سی و ششم
از حیله و دسیسه نترس  .  اگر کسانی دامی برایت بگسترانند تا صدمه ای به تو بزنند ، خدا هم برای آنان دام می گسترد .چاه کن اول خودش ته چاه است .این نظام بر جزا استوار است .نه یک ذره خیر بی جزا میماند ، نه یک ذره شر .تا او نخواهد برگی از درخت نمی افتد .فقط به این ایمان بیاور.
قاعده سی و هفتم
ساعتی دقیق تر از ساعت خدا نیست .آن قدر دقیق است که در سایه اش همه چیز سر موقعش اتفاق میافتد.نه یک ثانیه زودتر نه یک ثانیه دیرتر .برای هر انسانی یک زمان عاشق شدن هست ،یک زمان مردن .
قاعده سی و هشتم
برای عوض کردن زند گیمان،برای تغییردادن خودمان هیچگاه دیر نیست .هر چند سال که داشته باشیم .هر گونه که زندگی کرده باشیم ،هر اتفاقی که از سر گذرانده باشیم .باز هم نو شدن ممکن است.حتی اگر یک روزمان درست مثل روز قبلش باشد،باید افسوس بخوریم .باید هر لحظه وهر نفسی نو شد برای رسیدن به زندگی نو … باید قبل از مرگ مرد.
قاعده سی و نهم
اگر نقطه ها مدام عوض شود کل همانست .به جای دزدی که ازدنیا میرود دزد وبا جای هر انسان درستکاری ، انسان درست کار دیگری متولد میشود. درکل هیچگاه خلل وارد نمیشود .همه چیز سرجایش میماند .ودر عین حال هیچ چیز ثابت نمیماند .همه چیز تغییرمیکند .به جای هر صوفی که میمیرد ، صوفی دیگری متولد میشود .
قاعده چهلم
عمری که بی عشق بگذرد بیهوده گذشته است .نپرس عشق الهی یا مجازی.زمینی وجسمانی یا آسمانی وروحانی .از تفاوت ،تفاوت میزاید .حال آنکه عشق به هیچ متمم وصفتی نیاز ندارد .عشق خود به تنهایی دنیایست .که یا در درونش و در آتشش هستی یا برونش ودر حسرتش.

منبع : ملت عشق نوشته الیف شافاک

یک دیدگاه

  1. احمد می‌گه:

    بسیار عالی

افزودن دیدگاه