مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

چهل قاعده شمس(ده قاعده دوم)

a1ده قاعده دوم

قاعده یازدهم

  قابله میداند که زایمان بی درد نمیشود . برای آنکه تویی نو و تازه ظهور کند .  باید برای تحمل سختی ها ودردها آماده باشی .

  قاعده ی دوازدهم

عشق سفر است .مسافر این سفر چه بخواهد وچه نخواهد از سر تا پا عوض میشود.کسی نیست که پا در این راه بگذارد وعوض نشود.

  قاعده ی سیزدهم

در این دنیا بیش از ستاره های آسمان ،مرشد نخ نما وشیخ نما هست .مرشد حقیقی آن است که تو رابه دیدن درون خودت وکشف کردن زیبایی های باطنت رهنمون شود نه آن که به مرید پروری مشغول شود  .

قاعده ی چهاردهم

به جای مقاومت در برابر تغییراتی که خدا برایت رقم زده تسلیم شو. بگذار زندگی باتو جریان یابد نه بی تو . نگران زیر و رو شدن زندگیت نباش. از کجا معلوم زیر زندگیت بهتر از رویش نباشد .

قاعده ی پانزدهم

خدا هر لحظه در حال کامل کردنِ ماست ، چه از درون و چه از بیرون .هر کدام ما اثر هنریِ ناتمامی است . هر حادثه ای که تجربه می کنیم  هر مخاطره ای که پشت سر می گذاریم ، برای رفع نواقصمان طرح ریزی شده است. پروردگار به کمبود هایمان جدا گانه می پردازد . زیرا اثری که انسان نام دارد در پی کمال است .

قاعده شانزدهم

خدا بی نقص و کامل است ، او را دوست داشتن آسان است . دشوار آن است که انسان فانی را با خطا و صوابش دوست داشته باشی . فراموش نکن که انسان هر چیزی را فقط تا آن حد که دوستش دارد ، می تواند بشناسد . پس

تا دیگری را حقیقتا” در آغوش نکشی ، تا آفریده را به خاطر آفریدگار دوست نداشته باشی ، نه به قدر کافی ممکن است بدانی ، نه بقدر کافی ممکن است دوست داشته باشی .

قاعده هفدهم

آلودگی اصلی نه در بیرون و در ظاهر ، بلکه در درون و دل است . لکه طاهری هر قدر هم بد به نظر بیاید ، با شستن پاک می شود ، با آب تمیز می شود . تنها کثافتی که با شستن پاک نمی شود حسد و خباثت باطنی است که قلب را مثل پیه در میان می گیرد .

قاعده هجدهم

تمام کائنات با همه لایه ها و با همه بغرنجی اش در درون انسان پنهان است . شیطان مخلوقی ترسناک نیست که بیرون از ما در پی فریب دادنمان باشد ، بلکه صدایی است درونِ خودمان . در خودت دنبال شیطان بگرد ، نه در بیرون و در دیگران . و فراموش نکن هر که نفسش را بشناسد ، پروردگارش را شناخته است . انسانی که نه به دیگران ، بلکه به خود بپردازد ، سرانجام پاداشش شناخت آفریدگار است .

قاعده نوزدهم

اگر چشم انتظار احترام و توجه و محبت دیگرانی ، ابتدا این ها را به خودت بدهکاری . کسی که خودش را دوست نداشته باشد ، ممکن نیست دیگران دوستش داشته باشند . خودت را که دوست داشته باشی ، اگر دنیا پر از خار هم بشود ، نومید مشو ، چون به زودی خارها گل می شوند.

قاعده بیستم

اندیشیدن به پایانِ راه کاری بیهوده است . وظیفه تو فقط اندیشیدن به نخستین گامی است که برمی داری ادامه اش خود به خود می آید

منبع : ملت عشق نوشته الیف شافاک

یک دیدگاه

افزودن دیدگاه