مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

چهل قاعده شمس(ده قاعده اول)

indexده قاعده اول

قاعده اول

کلماتی که برای توصیف خدا بکار می بریم .همچون آیینه ایست که خود را در آن می بینیم . هنگامی که نام خدا را می شنوی اگر ابتدا موجودی ترسناک و شرم آور به ذهنت بیاید به این معناست که تو خود بیشتر در ترس و شرم به سر میبری ، اما اگر عشق و لطف و مهربانی به یادت بیاید  بدین معناست که این صفات در وجود تو فراوان است.

قاعده دوم

پیمودن راه حق کار دل است نه کار عقل ، راهنمایت همیشه دل باشد نه سری که بالای شانه هایت است از کسانی باش که به نفس خود آگاهند نه از کسانی که نفس خود را نادیده می گیرند.

قاعده سوم

قرآن را میتوان در چهار سطح خواند.سطح اول معنای ظاهری،بعد معنای بطن،سومین بطن بطن وچهارمین چنان عمیق است که در وصف نمیگنجد.

قاعده چهارم

صفات خدا را میتوانی در هر ذره ی کائناک بیابی.چون او نه در مسجد است و کلیسا و دیر وصومعه بلکه درهمه جا هست.همانطور که کسی نیست که اورا دیده و زنده مانده باشد،کسی هم نیست که او را دیده و مرده باشد.هر که او رو بیابد تا ابد نزدش میماند.

قاعده پنجم 

کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد.عقل محتاط است .ترسان ولرزان گام برمیدارد.باخودش میگوید “مراقب باش آسیبی نبینی “

اما مگر عشق اینطورست ؟

تنها چیزی که عشق میگوید این است :”خودت را رها کن .بگذار برود.!عقل به آسانی خراب نمیشود اما عشق خودش را ویران میکند .گنج ها وخرابه ها هم در دل ویرانه ها یافت میشود .پس هرچه هست در دل خراب است .

قاعده ششم

اکثر درگیری ها ، پیش داوری ها ودشمنی های این دنیا از زبان منشائ میگیرد .تو خودت باش وبه کلمه ها زیادی بها نده.در دیار عشق زبان حکم نمیراند . عاشق بی زبان است .

قاعده هفتم

در این زندگانی اگر تک وتنها در گوشه ی انزوا بمانی و فقط پژواک صدای   خود را بشنوی ،نمیتوانی حقیقت را کشف کنی ، فقط در آیینه ی انسانی دیگر است .که میتوانی خودت را  کامل ببینی .

قاعده هشتم

هیچ گاه نا امید نشو اگر همه ی درها هم به رویت بسته شوند ،سرانجام او کوره راهی را که از چشم همه مخفی مانده به رویت باز میکند .حتی اگر هم اکنون قادر به دیدنش نباشی ، بدان در پس گذرگاه های دشوار باغ های بهشتی قرار دارد.

شکر کن!

پس از رسیدن به خواسته ات شکر کردن آسان است.صوفی آن است که حتی وقتی خواسته اش محقق نشد شکر گوید .

  قاعده ی نهم

صبر کردن به معنای ماندن وانتظار کشیدن نیست .به معنای آینده نگر بودن است .

صبر چیست ؟

به تیغ گل نگریستن وگل را پیش چشم مجسم کردن است .به شب نگریستن وروز را در خیال دیدن است .عاشقان خدا صبر را همچو شهد شیرین بکام میکشند  وهضم میکنند .میدانند زمان لازم است تا هلال ماه بدر کامل شود .

قاعده دهم

به هر سو که می خواهی _ شرق ، غرب ، شمال یا جنوب _ برو ، اما هر سفری که آغاز می کنی سیاحتی به درون خود بدان ! آنکه به درون خود سفر می کند ، سر انجام ارض را طی می کند .

منبع : ملت عشق نوشته الیف شافاک

افزودن دیدگاه