مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

جان آدمیت

photo_2016-08-03_18-31-14
تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر جان خویش را با جامه پاکی بیاراییم، اگر صداقت و ایثار را، تواضع و خیرخواهی را، معنویت و نیکی و ادب و حسن خلق را، لباس روح خویش بسازیم، اگر به آرایش جان بپردازیم، اگر زشتی ها را از اندام روح بزداییم، اگر جلوه را در باطن پدید آوریم نه چهره، اگر جاذبه را در اخلاق قرار دهیم نه در اطوار، اگر دیگران را مفتون خوبی های خود سازیم نه قیافه و ظاهر و لباس، در این صورت روحمان زیبا خواهد بود و جانمان جذاب.
از نظر سعدی ارزش به درون است نه به برون، به محتوا است نه به شکل، به باطن و حقیقت است، نه به ظاهر و نمود.
و چنین سرود :
تن آدمی شریف است به جان آدمیت
نه همین لباس زیباست نشان آدمیت
اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی
چه میان نقش دیوار و میان آدمیت
خور و خواب و خشم و شهوت شغبست و جهل و ظلمت
حیوان خبر ندارد ز جهان آدمیت
به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد
که همین سخن بگوید به زبان آدمیت
مگر آدمی نبودی که اسیر دیو ماندی
که فرشته ره ندارد به مقام آدمیت
اگر این درنده‌خویی ز طبیعتت بمیرد
همه عمر زنده باشی به روان آدمیت
رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند
بنگر که تا چه حد است مکان آدمیت
طیران مرغ دیدی تو ز پای‌بند شهوت
به در آی تا ببینی طیران آدمیت
نه بیان فضل کردم که نصیحت تو گفتم
هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت

افزودن دیدگاه