مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

دنیا

دنیا راهی ، بهشت منزلگاهی                   این هر دو به نزد اهل معنی کاهی

گر عاشق صادقی زهر دو بگذر                تا دوست ترا به خود نماید راهی

**********

دنیای دنی پر هوس را چه کنی              آلودهٔ هر ناکس و کس را چه کنی

آن یار طلب کن که ترا باشد و بس          معشوقهٔ صد هزار کس را چه کنی

**********

دنیا طلبان ز حرص مستند همه               موسی کش و فرعون پرستند همه

هر عهد که با خدای بستند همه                از دوستی حرص شکستند همه

**********

دنیا گذران، محنت دنیا گذران                نی بر پدران ماند و نی بر پسران

تا بتوانی عمر به طاعت گذران              بنگر که فلک چه میکند با دگران

**********

جهدی بکن ار پند پذیری دو سه روز       تا پیشتر از مرگ بمیری دو سه روز

دنیا زن پیریست چه باشد ار تو              با پیر زنی انس نگیری دو سه روز

**********

ای خواجه ز فکر گور غم می‌باید           اندر دل و دیده سوز و نم می‌باید

صد وقت برای کار دنیا داری               یک وقت به فکر گور هم می‌باید

********** 

دنیا به جوی وفا ندارد ای دوست           هر لحظه هزار مغز سرگشتهٔ اوست

میدان که خدای دشمنش میدارد              گر دشمن حق نه‌ای چرا داری دوست

**********

دنیا به مثل چو کوزهٔ زرین است            گه آب در او تلخ و گهی شیرین است

تو غره مشو که عمر من چندین است       کاین اسب عمل مدام زیر زین است

 **********

نردیست جهان که بردنش باختنست         نرادی او بنقش کم ساختنست

دنیا بمثل چو کعبتین نردست                 برداشتنش برای انداختنست

**********

آلودهٔ دنیا جگرش ریش ترست                آسوده‌ترست هر که درویش ترست

هر خر که برو زنگی و زنجیری هست     چون به نگری بار برو بیش ترست

ابوسعید ابولخیر

افزودن دیدگاه