مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

در ره دل چه لطیف است سفر

من غلام قمرم غیر قمر هیچ مگو

پیش من جز سخی شمع و شکر هیچ مگو

سخن رنـــــــــــج مگو جز سخن گنج مگو

ور از ایـــــن بی‌خبری رنج مبر هیچ مـگو

دوش دیوانه شــــــــدم عشق مرا دیــــد و بگفت

آمـــــــدم نعره مـــــــزن جامــــه مــــدر هیچ مگو

گفتـــــــــم ای عشق مــــــــن از چیز دگـــــر می‌ترسم

گفت آن چیــــــز دگـــــــر نیست دگــــــــر هیچ مــــــــــگو

مـــــــــــــن بــــه گوش تـــــــو سخن‌های نهان خـــــــواهم گفت

ســـــــــر بجنبــــــــــان که بلــــــی جــــــز کــه بـه سر هیچ مگو

قمــــــــــری جــــــان صفتـــــــی در ره دل پیــــــدا شـــــــــــد

در ره دل چـــــــــه لطیــف است سفــــــــــر هیچ مــــــــگو

گفتـــــم ای دل چــــه مه‌ست ایــــن دل اشـــــارت می‌کرد

کــــه نـــــه انــــــدازه توست ایــــــن بگــــــذر هیچ مگو

گفتــــــم این روی فـــــــرشته‌ست عجب یا بشــــر است

گفت ایــــــن غیــــــر فرشته‌ست و بشـــــــر هیچ مگو

گفتــم ایـــن چیست بگــــو زیــــر و زبـر خواهم شد

گفت می‌بـــــــاش چنین زیـــر و زبـــــر هیچ مگو

ای نشسته تـــــو در این خـــانه پرنقش و خیال

خیـــز از این خانه بـــــرو رخت ببر هیچ مگو

گفتم ای دل پدری کن نه که این وصف خداست

گفت این هست ولـــــی جان پــــــــدر هیچ مگو

مولانا

افزودن دیدگاه