مشفقون     ۞       چرا ترس؟     ۞       می خواهید غمگین نباشید ؟     ۞       اعمال مردم و حوادث عالم     ۞      

اثر دارد اثر دارد

دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبــر دارد

به زیر آن درختی رو که او گل‌های تر دارد

در این بازار عطاران مرو هر سو چو بی‌کاران

به دکـــان کسی بنشین که در دکــان شکـــــر دارد

ترازو گـــر نداری پس تــــو را زو رهزند هر کس

یکـــی قلبـــی بیاراید تــــــو پنــــــداری کــه زر دارد

تــــــو را بـــــر در نشانــــد او به طراری کـــــه می‌آید

تــــــو منشین منتظـــر بــر در که آن خانـــــه دو در دارد

بـــه هـــر دیگی کـــــه می‌جوشــــد میاور کاســـــه و منشین

کــــــــه هر دیگی کـــــــــه می‌جوشد درون چیزی دگــــر دارد

نـــه هر کلکی شکــــــر دارد نــــه هر زیـــــری زبـــر دارد

نــــــــه هر چشمی نظــــــر دارد نه هر بحــــری گهر دارد

بنــــال ای بلبل دستـــــــان ازیرا نالـــــه مستــــــــــــــان

میـــــــان صخره و خـــــــارا اثـــــر دارد اثــــر دارد

بنه ســـر گــــر نمی‌گنجی که انـــــدر چشمه سوزن

اگر رشته نمی‌گنجد از آن باشـــــد که ســــر دارد

چـــراغست این دل بیدار بـــه زیر دامنش می‌دار

از این باد و هوا بگذر هوایش شور و شر دارد

چو تو از باد بگذشتی مقیم چشمه‌ای گشتی

حریف همدمی گشتی که آبی بر جگر دارد

چو آبت بر جگر باشد درخت سبز را مانی

که میوه نو دهد دایم درون دل سفـــر دارد

مولوی

افزودن دیدگاه